Förklaringar

Marknadsöversikten har som målsättning att:

  • Presentera goda exempel för att stärka marknaden för lågenergihus.
  • Visa på vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering och lågenergibyggnader.
  • Tillhandahålla underlag för att kvantitativt bedöma hur mycket ny- och ombyggnad av lågenergihus bidrar till en minskad energianvändning nationellt.

Krav

För att en byggnad ska få finnas med i LÅGANs Marknadsöversikt måste byggherren godkänna publiceringen på internet. Nya byggnader måste uppnå energiklass A eller B och ombyggda byggnader måste uppnå minst energiklass C efter ombyggnation.

Energiklass

För de byggnader som har laddat upp energideklaration kommer i första hand det angivna normalårskorrigerade värdet för energiprestanda (specifik energianvändning) att användas för energiklassificering. Om ingen energideklaration finns kommer energiklassningen i första hand göras utifrån byggnadens uppmätta energiprestanda (specifik energianvändning) och om det saknas används projekterad energiprestanda.

De olika klasserna definieras enligt:

Klass A+ Energiprestanda är högst 25 % av BBR krav
Klass A Energiprestanda är högst 50 % av BBR krav
Klass B Energiprestanda är högst 75 % av BBR krav
Klass C Energiprestanda är högst BBR krav
Ej lågenergiklass Energiprestanda högre än klass B för nybyggnation och högre än C för ombyggnation

Definitionen av vad som är lågenergibyggnad utgår ju från vilka krav på energianvändning som ställs i BBR och ändras därför när Boverket ändrar sina krav. I databasen finns därför två olika energiklassningar för varje byggnad. En som jämför energianvändningen med senaste BBR (som motsvarar BBR 22) och en som jämför med gällande BBR vid byggnadsår/ombyggnadsår. Exempelvis: ett nybyggt flerbostadshus, med fjärrvärme, byggt 2012, i klimatzon 1, med en energiprestanda på 67 kWh/m2, år kommer få energiklass A enligt BBR byggårs krav och energiklass B enligt senaste byggregler.

På så sätt går det att se vilken energiklass en byggnad har utifrån dagens byggnorm, samtidigt som man kan se energiklass utifrån den rådande byggnormen vid byggnation. I de fall där en ny BBR har börjat gälla mitt på året har den antagits träda i kraft från och med nästkommande år.

Det finns olika symboler för de olika energiklasserna. De symboler som är icke-ifyllda symboliserar energiklass vid byggår och ifyllda symboler energiklass enligt senaste byggkrav. Om de har en energideklaration så har de en husformad symbol likt den som återfinns i byggnadens energideklaration. I symbolen anges om det är uppmätt eller projekterad och för energideklarationer antas uppmätta värden vara angivna.

A+ Uppmätt
BBR byggår
A Uppmätt
Senaste BBR
A+
BBR byggår
B
Senaste BBR

Definitioner

Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan avsedda att värmas till mer än 10 °C. Area för garage inräknas inte.
Byggnadens energianvändning Den energi som en byggnad behöver, vid normalt brukande, under ett normalår (oftast benämnd köpt energi.) Inkluderar energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Verksamhetsel ingår inte.
Byggnadens specifika energianvändning Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år.
Elvärme Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2 (Atemp). Exempel är värmepumpar och direktverkande elvärme.
Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.
Klimatzon III Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom de kommuner som nämns nedan i klimatzon 4.
Klimatzon IV Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.


Följande tabell ger vägledning i hur BBR energikrav räknas ut beroende på byggår, byggnadskategori, uppvärmningssätt, byggnadstyp och klimatzon.


Byggår (BBR) Byggnadskategori Uppvärmning Byggnadstyp Krav på specifik energianvändning (kWh/Atemp och år)
  Klimatzon
  1 2 3 4
2016- (BBR 22) Bostad Icke el Småhus 130 110 90 80
Bostad Icke el Flerbostadshus 115 100 80 75
Bostad Icke el Flerbostadshus små lägenheter (max 35m2) 125 110 90 80
Bostad El Småhus 95 75 55 50
Bostad El Flerbostadshus 85 65 50 45
Bostad El Flerbostadshus små lägenheter (max 35m2) 90 70 55 50
Lokal Icke el   105 (+110*Y) 90 (+90*Y) 70 (+70*Y) 65 (+70*Y)
Lokal El   85 (+65*Y) 65 (+55*Y) 50 (+45*Y) 45 (+45*Y)
2013, 2014, 2015 (BBR 19-21) Bostad Icke el   130 110 90 90
Bostad El   95 75 55 55
Lokal Icke el   120 (+110*Y) 100 (+90*Y) 80 (+70*Y) 80 (+70*Y)
Lokal El   95 (+65*Y) 75 (+55*Y) 55 (+45*Y) 55 (+45*Y)
2010, 2011, 2012 (BBR 16-18) Bostad Icke el   150 130 110 110
Bostad El   95 75 55 55
Lokal Icke el   140 (+110*Y) 120 (+90*Y) 100 (+70*Y) 100 (+70*Y)
Lokal El   95 (+65*Y) 75 (+55*Y) 55 (+45*Y) 55 (+45*Y)
Före 2006, 2006, 2007, 2008, 2009 (BBR 12-15) Bostad Icke el   130 130 110 110
Bostad El   95 95 75 75
Lokal Icke el   120 (+90*Y) 120 (+90*Y) 100 (+70*Y) 100 (+70*Y)
Lokal El   120 (+90*Y) 120(+90*Y) 100 (+80*Y) 100 (+80*Y)
För tillägg i lokaler Y=(qmedel-0,35) pga. utökade hygieniska skäl där q medel är det genomsnittliga uteluftsflödet och får max tillgodoräknas med 1 l/s m2.


Marknadsöversikten finansieras av:

Energimyndigheten Västra Götalandsregionen Sveriges Byggindustrier

Marknadsöversikten har utvecklats för att fungera i Internet Explorer 8 eller senare, Firefox, Safari och Google Chrome. Använder du Internet Explorer 7 eller tidigare kan vi inte garantera att redigering av byggnad fungerar fullständigt.

Marknadsöversikten har utformats i ett samarbete mellan CIT Energy Management AB och Elicit AB.